Formanden har ordet

Vi buldrer derud af, eller næsten. Vi har lige afholdt lørdagsåbent, med 24 deltagere, det var ikke så mange som forventet, men det tilskriver vi efterveer fra Coronatiden. Vi håber på et større fremmøde næste gang. Der har netop været afholdt sendemandsmøde i Skagen, hvor vores vedtægter blev justeret lidt. De kan findes på hovedforeningens hjemmeside, og snart på vores egen.

§ 2 - nuværende ordlyd: Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, eller har eller har haft ansættelse til søs. - foreslås ændret til: Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, ansat til søs eller nærer særlig interesse for det maritime miljø. Godkendt.

§ 3 - nuværende ordlyd: Stk. 1. Foreningens virksomhed omfatter: a. Afholdelse af foredrag om søværnet og søfarten. b. Afholdelse af sammenkomster, herunder jubilarstævner. c. Udgivelse af et medlemsblad ’UNDER DANNEBROG’, samt lejlighedsvis udgivelse af skrifter om maritime emner. d. Afholdelse af skydninger i særskilte skyttelav. e. Opretholdelse af en grundfond til fremme af foreningens formål, og kapital hertil overføres af foreningens midler efter landsbestyrelsens beslutning. - foreslås ændret til: Stk. 1. Foreningens virksomhed omfatter: a. Afholdelse af foredrag, bl.a. om Søværnet og søfarten. b. Afholdelse af sammenkomster, herunder jubilarstævner. c. Udgivelse af medlemsbladet ’UNDER DANNEBROG’. d. Udgivelse af skrifter om maritime emner. e. Afdækning og formidling af lokal maritim historie. f. Udstillingsvirksomhed og hvervekampagner. g. Afholdelse af skydninger i særskilte skyttelav. h. Opretholdelse af en grundfond til fremme af foreningens formål. Godkendt.

§ 15, Stk. 4. - nuværende ordlyd: Stk. 4. Næste års mødested bekræftes i henhold til foregående års beslutning. - foreslås ændret til: Stk. 4. De næstfølgende to års mødesteder bekræftes i henhold til foregående års beslutning. Godkendt.

§ 28, Stk. 2. - nuværende ordlyd: Stk. 2. Det af sendemandsmødet bestemte kontingent og indskud (jvf. § 6) indsendes til landskontoret senest 14 dage før afholdelse af det årlige ordinære sendemandsmøde. - foreslås ændret til: Stk. 2. Det af sendemandsmødet bestemte kontingent og indskud (jvf. § 6) indsendes til landskontoret inden udgangen af februar måned samme år. Godkendt.

Bestyrelsen kommer med en redegørelse på vores næste medlemsmøde, for at præcisere hvor vi står økonomisk, også med budget og evt. ekstra tiltag.

Vel mødt i foreningen