Brøndby Maritime Venners 12 års Generalforsamling
Tirsdag 12 marts 2019

Punkt a. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Carsten Sørensen, som blev enstemmigt valgt.
Carsten Sørensen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt og alle tilstedeværende havde stemmeret.

Punkt b. Bestyrelsens årsberetning V/Formanden

Formandens beretning 2018

Medlemmer ved udgangen af 2018 er 56, vi har desværre måtte sige farvel til et par stykker i året der er gået. Vi kan ikke finde ud af hvordan vi skal få tilgang af medlemmer, da vi har bestemmelse at der skal være flest medlemmer med tilknytning til marineforeningens medlemmer.

I løbet af 2018 har vi haft forskellige arrangementer.

Vi startede traditionelt op med vores nytårskur med kransekage og boblende dråber. Det var en hyggelig aften, hvor vi var 14 tilstede som hyggede og skålede for året som var gået.

Vores årlige fastelavnsfest var en dejlig dag med tøndeslagning, flotte udklædte børn og vi sluttede af med kåring af kattekonger/kattedronninger. Bagefter var der fastelavnsboller og varm kakao som vi kunne varme os ved.

I foråret afholdte vi platforms clairvoyance som var en stor succes. Det var en interessant aften hvor Marianne Augsburg indviede os i et spændende univers.

Vi har afholdt forårsbanko og Mortens banko sammen med Marineforeningen. Gevinsterne var som sædvanligt traditionen tro grillpakker om foråret og ænder til Mortens banko.

I efteråret måtte vi desværre aflyse vores tøjparty da der var for ringe tilslutning til arrangementet.

Da der heller ikke havde været nogen tilkendegivelse af tilslutning af vores velvære aften besluttede vi også at aflyse den. Beklager hvis vi var for hurtige til at aflyse den, men da vi har mærket svigtede tilslutninger til vores arrangementer, ønskede vi ikke at sætte i gang med så stort et arrangement.

Til december pyntede vi med julestjerner sidste år. Vi har fået fine tilbagemeldinger, på ændringen fra juledekorationerne, som ikke altid stod pænt både til medlemsmøde og julefrokost i december.

Til sidst vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen for det arbejde de har udført i året der gik, også en tak til de frivillige der har hjulpet. En særlig tak også til onsdagsholdet for deres hjælp.
Vi i bestyrelsen ser frem til 2019 bliver et godt år for BMV og deres medlemmer.

Punkt c. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab v/ kassereren
Regnskab uddelt.
Regnskab gennemgået og godkendt.

Punkt d. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Enstemmigt vedtaget.

Punkt e. Indkomne forslag
Ingen Indkomne forslag.

Punkt f. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor samt revisorsuppleanter

På valg er følgende:

1. Formand Connie Jørgensen Genvalgt
2. Kasser Hanne Olsen Genvalgt
3. Bestyrelsesmedlem Eva Andersen På valg – ønsker ikke genvalg
4. Bestyrelsesmedlem Kirsten Sigersen Valgt
5. Bestyrelsesmedlem Henriette Sørensen Genvalgt
6. Bestyrelsesmedlem Aase Mathiesen Genvalgt
7. Bestyrelsessuppleant Kirsten Sigersen Valgt til bestyrelses medlem
8. Bestyrelsessuppleant Helen Hansen Genvalgt
9. Bestyrelsessuppleant Susanne Pedersen Valgt
10. Revisor Carsten Sørensen Genvalgt
11. Revisorsuppleant Birthe Sørensen På valg – ønsker ikke genvalg
12. Revisorsuppleant Jørgen Skovsende Valgt

 Punkt g. Eventuelt

Kim sagde tak for godt samarbejde det fungerer godt med vores hjælp til MF 2 bankospil om året, de frivillige der stiller op til hovedrengøring, lørdagsåbent samt afholdelse af medlemsmøder. Kim forslår der skal ligge indmeldelse brochure til nye medlemmer i MF.

Der blev orienteret om at en enig bestyrelse har på sidste bestyrelsesmøde bedt Connie om at søge om medlemskab af MF.

Forslag til arrangementer: Damefrokost evt. til en lørdagsåben.

Afholde et medlemsmøde i stil med MF.

Carsten Sørensen afsluttede Generalforsamlingen og gav formanden ordet, som takkede Eva for hendes tid og hjælp i bestyrelsen. Carsten takkede for fremmødet og god ro og orden.
Generalforsamling sluttede kl. 19:35