Referat Admiralforsamling 2019

1. Valg af dirigent
Kim blev foreslået og valgt, kim erklærede Admiralforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens årsberetning v/formanden
Vi mindedes Rene Posin Et sammendrag
Vi er nu 81 medlemmer. Formanden fortæller om årets arrangementer. Det bliver gentaget, at vi SKAL møde op til våbenkontrol. Hvis medlemmer ikke møder op, vil politiet og DGI blive meddelt dette, så våbentilladelsen kan fratages medlemmet. Alle skal desuden overholde skydestillinger, hvis medlemmet skal deltage i konkurrencer. Hvis medlemmet vil skyde med andre skydestilling er det uden for konkurrence. Ingen har anmærkninger til beretningen. Denne konstateres godkendt.

3. Konstitueret kasserer fremlægger revideret regnskab. v/Johann Jacobsen
Johann fremlagde regnskabet for 2018, grundet Jan Hansens alt for tidlige bortgang, var det med et vist forbehold at Johann lagde regnskabet frem da han ikke ville kunne svare på alle spørgsmål.
Regnskabet blev godkendt uden væsentlige kommentarer.

4. Indkomne forslag.
Der er kun kommet bestyrelsens forslag.
Ændring af Vedtægterne, så der er 5-9 medlemmer i bestyrelsen og foreningen tegnes af Formand, kasserer og/eller bestyrelsesmedlem ved hævning af penge, dog altid 2 i forening. Forslaget godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent for år 2020.
Vi fortsætter med det nuværende kontingent

6. Valg til bestyrelsen.

a. Formand Henning Aadorf Ikke på valg  
b. Kasserer Johann Jacobsen Nyvalgt For et år
c. Bestyrelsesmedlem Carsten Sørensen På valg Genvalgt
d. Bestyrelsesmedlem Jørgen Kjeldsen Ikke på valg  
e. Bestyrelsesmedlem Niels Erik Busk Ikke på valg  
f. Bestyrelsesmedlem Steen Bagge Nyvalgt  
g. Bestyrelsesmedlem Thomas Haulund Aadorf På valg Genvalgt
h. Bestyrelsesmedlem Morten Aadorf Ikke på valg  
i. Bestyrelsesmedlem Ole Bro Christensen Nyvalgt  
j. Revisor Steen Høppner Nyvalgt  
k. Revisor Erik Tofte På valg Genvalgt
l. Revisorsuppleant, Steffen Pedersen Nyvalgt  
m. Revisorsuppleant, Frank Urban På valg Genvalgt
n. Flagbærer, Morten Aadorf På valg Genvalgt
o. Flagbærersuppleant, Tim Brostrøm På valg Genvalgt

7. Eventuelt. Under dette punkt kan alt fremlægges; men intet vedtages.
Jens Ole Løje foreslår, at bestyrelsen afviser forslag til Fregatmedaljen til landsskyttestævnet.
Bestyrelsen hælder til, at stemme nej, men har ikke taget officielt holdning.
Kim (nu som næstformand i Marineforeningens bestyrelse) takker for det gode sammenarbejde med skyttelavet.
Kim takker Jan for mange gode timer.
Kim vil gerne have os til at fortælle den gode historie om skyttelavet via video og billeder til eks. Landskyttestævnet, fastelavnsskydning, de almindelige skydninger osv. Del disse på elektroniske medier og kan vise det til medlemsmøderne.