Brøndby Maritime Venners 13 års Generalforsamling
Tirsdag 10 marts 2020

Punkt a. Valg ad dirigent
Bestyrelsen foreslog Carsten Sørensen, som blev enstemmigt valgt.
Carsten Sørensen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt og alle tilstedeværende havde stemmeret.

Punkt b. Bestyrelsens årsberetning V/Formanden

Formandens beretning 2019

Punkt c. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab v/ kassereren
Regnskab uddelt.
Regnskab gennemgået og godkendt.

Punkt d. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Enstemmigt vedtaget.

Punkt e. Indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen i BMV.

§ 5 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned.
Stemmeberettigede er kun medlemmer der har betalt kontingent i indeværende år.

§ 5 ændres til:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned.

Forslag, som skal behandles, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeberettigede er kun medlemmer der har betalt kontingent i indeværende år.

§ 15 Opløsning af foreningen kan kun ske på en dertil særlig indkaldt generalforsamling og kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen.

§ 15 ændres til:

Opløsning af foreningen kan kun ske på en dertil særlig indkaldt generalforsamling og kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen.
Eventuelle materialer eller økonomiske midler tilfalder Brøndby Marineforening.

Punkt f. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor samt revisorsuppleanter

På valg er følgende:
1. Formand Connie Jørgensen - ikke på valg
2. Kasserer Hanne Olsen - Genvalgt
3. Bestyrelsesmedlem Kirsten Sigersen - ikke på valg
4. Bestyrelsesmedlem Henriette Sørensen - ikke på valg
5. Bestyrelsesmedlem Aase Mathiesen - Genvalgt
6. Bestyrelsessuppleant. Helen Hansen - Genvalgt
7. Bestyrelsessuppleant. Susanne Pedersen - ønsker ikke genvalg
8. Bestyrelsessuppleant Lis Carlsen - Valgt
9. Revisor Carsten Sørensen - Genvalgt
10. Revisorsuppleant Jørgen Skovsende - Genvalgt

Punkt g. Eventuelt

Carsten Sørensen afsluttede Generalforsamlingen og gav formanden ordet, som takkede Susanne for hendes tid og hjælp i bestyrelsen. Carsten takkede for fremmødet og god ro og orden.
Generalforsamling sluttede kl. 19:25

 

Formandens beretning 2019

Medlemmer ved udgangen af 2019 er 57

I løbet af 2019 har vi haft forskellige arrangementer.

Vi startede traditionelt op med vores nytårskur med kransekage og boblende dråber. Det var en en hyggelig aften, hvor vi hyggede og skålede for året som var gået.

Vores årlige fastelavnsfest var en dejlig dag med tøndeslagning, flot udklædte børn, og traditionen tro fastelavnsboller og varm kakao som vi kunne varme os ved. Mens vi nød serveringen afsluttede vi med kåring af kattekonger/kattedronninger og uddeling af lakridspiper til de flot udklædte børn.

Vi har igen afholdt forårsbanko og Mortensbanko sammen med Marineforeningen. Gevinsterne var som sædvanligt traditionen tro grillpakker om foråret og ænder til mortensbanko.

I efteråret startede vi vores nyeste tiltag. Medlemsmøder med spisning hver måned hvor der enten er foredrag eller andre aktiviteter.

Vi havde i september firmaet Gade & Juul som fremviste flotte smykker og tørklæder. Det var meget købelystne medlemmer tilstede og vi havde en hyggelig aften.

I oktober havde vi foredraget Pigen i sporvognen med Magna Håkansson som var en vældig spændende aften med en livlig ældre dames beretning om tiden som den første kvindelige sporvognskonduktør.

I november havde vi foredrag med Diana Sundt, Den helende mad. Et interessant foredrag som satte tankerne i gang om hvordan maden påvirker vores helbred.

Medlemsmøderne er blevet taget godt imod og vi foresætter med dem her i 2020.

Til december pyntede vi igen med julestjerner på alle borde som stod pænt både til medlemsmøde og julefrokost i december.

Susanne har valgt at træde ud af bestyrelsen og vi takker for hendes medvirken i året som er gået. Til sidst vil jeg også gerne takke resten af bestyrelsen for det arbejde de har udført i året der er gået, også en tak til de frivillige der har hjulpet. En særlig tak også til onsdagsholdet for deres hjælp.

Vi i bestyrelsen ser frem til 2020 bliver et godt år for BMV og deres medlemmer.