Skyttelavets 66 års Admiralsforsamling.
Torsdag 27. februar 2020.

Admiralforsamlingen startede med flaghejsning og bådsmandspibe samt kongesang hvorefter formanden bød alle velkommen.

Punkt 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Erik Tofte, som blev enstemmigt valgt.
Erik takkede for valget og konstaterede at admiralforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt og alle på nær 2 havde stemmeret

Punkt 2. Bestyrelsens årsberetning V/formanden.

Formanden aflagde fyldig beretning for det forgangene år og vi mindes de af vor kammerater som var gået bort sidste år, det var:
Thyge Nielsen indmeldt i 1997
Jan Smidt Hansen indmeldt 2008
Martin Jørgensen indmeldt 2002
Istvan Verebes indmeldt 2014
Leif Jørgensen indmeldt 1994
Der blev udtalt et æret være deres minde.

Punkt 3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.

Regnskab sendt på mail, og lagt frem til admiralforsamling.
Erik uddybede opstillingen, som bliver ændret til næste år.
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4. Indkomne forslag.

Bestyrelsen fremsatte forslag til ændring af vedtægterne
§ 8 Se forslag til ændring i de omdelte vedtægter med rødt
Formålet med ændringen er, at der er mulighed for at Skyttelavet får et hævekort til brug for indkøb m.v., således at der ikke er så mange overførsler fra Skyttelavskonto til bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med deres udlæg.

Kassereren fører de, efter lavsbestyrelsens skøn, fornødne bøger, der opgøres og fremlægges lavests bestyrelsesmøde og den samlede kassebeholdning opgøres i mødereferatet.
Kassereren opstiller regnskab således at dette foreligger i en klar og tydelig form, samt er bilagt de nødvendige, af formanden/næstformanden, attesterede bilag.
Foreningen forpligtes ved sin underskrift af formand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over Dankort og Netbank til foreningens bank/girokonti hver for sig.
Denne tekst er et krav fra banken så der var ikke så meget at stemme om men det skulle jo frem på Admiralforsamlingen og godkendes af medlemmerne.

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent 2020.

Kontingent foreslået uændret af bestyrelsen.
Enstemmigt vedtaget.

Punkt 6. Valg af bestyrelse

a. Formand Henning Aadorf Modtager genvalg
b. Kasserer Johann Jacobsen Ikke på valg
c. Bestyrelsesmedlem Carsten Sørensen Modtager ikke genvalg
d. Bestyrelsesmedlem Jørgen Kjeldsen Modtager genvalg
e. Bestyrelsesmedlem Niels Erik Busk Modtager genvalg
f. Bestyrelsesmedlem Ole Bro Christensen Ikke på valg
g. Bestyrelsesmedlem Thomas Haulund Aadorf Ikke på valg
h. Bestyrelsesmedlem Morten Aadorf Modtager genvalg
i. Bestyrelsesmedlem Steen Bagge Modtager ikke genvalg
j. Revisor Steen Høppner Modtager genvalg
k. Revisor Erik Tofte Modtager genvalg
l. Revisorsuppleant, Steffen Pedersen Modtager genvalg
m. Revisorsuppleant, Frank Urban Modtager genvalg
n. Flagbærer, Tim Brostrøm Valgt
o. Flagbærersuppleant, Morten Aadorf Valgt

Bent Ernst Hadler valgt ind i stedet for Carsten Sørensen
Ivan Christensen Valgt i stedet for Steen Bagge

Efter konstituering ser den nye bestyrelse således ud:

Formand Henning Aadorf
Næstformand Niels Erik Busk
Kasserer Johann Jacobsen
Sekretær Jørgen Kjeldsen
Bestyrelsesmedlem Bent Ernst Hadler
Bestyrelsesmedlem Ole Bro Christensen - Våbenmester
Bestyrelsesmedlem Thomas Haulund Aadorf
Bestyrelsesmedlem Morten Aadorf
Bestyrelsesmedlem Ivan Christensen

Punkt 7. Eventuelt.

Kim; Vil gerne runde en ting af selvom jeg ikke er i MF bestyrelsen,
Nu er MF og SL to sider af samme sag og da MF, og denne midtvejskrise som er opstået er vi kede af i MF bestyrelse. Så MF bestyrelse har henvendt sig diplomatisk, med info om at SL ikke skal betale husleje i 2020. Så kan vi lave et udvalg som sætter sig sammen snarest og udarbejder en god aftale for fremtiden.
Georg. Har forestået skydning med kanon til fregatfest og lignende, det er ikke mere tilladt.
Derfor ønsker Georg ikke at varetage kanon skydning, da Georg kan miste sit jagttegn.
Tak for de mange år jeg har fået lov at skyde kanon.
Henning, Tak til Georg for kanonafskydning gennem årene, der er søgt om tilladelse ved politiet til fremtidige afskydninger.
Efter flag nedtagning og kongesang, var der fri manøvre.