Skyttelavets Admiralforsamling.

Den 23. februar afholdt Skyttelavet sin årlige Admiralforsamling, præcis kl. 1830 startede mødet med at flaget blev sat, formanden bød velkommen og kaldte derefter 874 John G. Thomsen på broen, så han kunne modtage sin søstjerne som han skulle have haft for længe siden.
Bent Rasmussen takkede for opmærksomheden ved hans 60 års jubilæum med et par flasker destilleret kartoffeljuice.
Herefter blev der sat lidt fast føde på bordet og efter Dronningens skål blev dette indtaget.
Efter spisningen var det tid til den alvorlige del af festen, Admiralforsamlingen.

1. Valg af dirigent.
Kim von Wowern blev foreslået og valgt, Kim konstaterede at Admiralforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens årsberetning
Formanden aflagde herefter bestyrelsens årsberetning, han startede med at sætte flaget på halv og vi mindedes de af vore kammerater som er gået bort i det forgangne år, Flemming Alstoft, Eigil Sørensen, Mogens Tensø, Lau Lund, Jørn T. Nielsen, Søren Bentzen og Ole Svendsen, efter 1 minuts stilhed blev flaget sat på hel og formanden aflagde en fyldig beretning.
Der var ingen kommentarer til formandens beretning som herefter blev taget til efterretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Kasserer Jan Hansen gennemgik regnskabets hovedpunkter, da regnskabet er udsendt på forhånd blev det ikke gennemgået i detaljer.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet som herefter var godkendt.
4. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogle forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for 2018.
Formanden foreslog uændret kontingent og det var der ikke nogen som opponerede imod.
6. Valg til bestyrelsen

a. Valg af Formand Henning Aadorf Ikke på valg
b. Valg af kasserer Jan Hansen Genvalgt
c. Valg af bestyrelsesmedlem Carsten Sørensen Genvalgt
d. Valg af bestyrelsesmedlem Jørgen Kjeldsen Ikke på valg
e. Valg af bestyrelsesmedlem Niels Erik Busk Genvalgt
f. Valg af bestyrelsesmedlem Kent Andersen Genvalgt
g. Valg af bestyrelsesmedlem Thomas Haulund Aadorf Nyvalgt
h. Valg af suppleant Ole Bro Nyvalgt
i. Valg af suppleant Johan Jacobsen Nyvalgt
j. Valg af revisor Kaj Urban Genvalgt
k. Valg af revisor Erik Tofte Genvalgt
l. Valg af revisorsuppleant, Steen Høppner Genvalgt
m. Valg af revisorsuppleant, Frank Urban Nyvalgt
n. Valg af flagbærer, Morten Aadorf Genvalgt
o. Valg af flagbærersuppleant Tim Brostrøm Nyvalgt

7. Eventuelt.Under dette punkt kan alt fremlægges; men intet vedtages.
Formanden kaldte Georg Marum op, Georg har været så dygtig at vinde 2 pokaler til ejendom, dem har han valgt at udsætte til en yderligere 10 årig periode, så de ikke bare skal stå derhjemme og samle støv. Dette blev af SL modtaget med tak.
Herefter fik Michael Petersen ordet, Michael opfordrede til at medlemmerne kom og trænede noget mere således at vi igen kunne få Landspokalen med hjem igen.
Bestyrelsen har valgt at købe noget bedre ammunition og da det er betydeligt dyrere end det vi har i dag har bestyrelsen valgt at yde tilskud til denne ammunition så den bliver knapt så dyr for medlemmerne, ligeledes har bestyrelsen valgt at yde tilskud til de af medlemmerne som vil med til Landsskydningen i, således at udgiften for den enkelte kan holdes på et rimeligt niveau.
John Wassar savnede sommerskydningen og ville gerne have den genindført.
Der var ikke flere som ønskede så Formanden fik ordet for en afsluttende bemærkning.
Herefter blev flaget halet og sidste vers af ”Kong Christian” blev afsunget.
Kim havde herefter på en god og myndig måde ført Admiralforsamlingen til ende.

Formandens beretning.

3 medlemmer har meldt sig ud af skyttelavet, og 3 nye har meldt sig ind, flere er på vej.
Årets vinterskydning startede i januar, og som sædvanligt deltog vores damer den første mandag i hver måned.
Den 18 januar var Brøndby vært ved årets skydning mod garderne, hvor vi i al beskedenhed hjemtog begge pokaler.
Den 8. februar afholdt vi årets altid populære fastelavnsskydning, hvor damerne som sædvanligt skød tønden ned først.
Den 18. februar afholdt vi Skyttelavets brag af et banko med en masse flotte præmier, og dermed en masse glade vindere.
Den 25. februar var det tid til den årlige Admiralforsamling i Skyttelavet.
Admiralforsamlingen blev åbnet med flaghejsning og kongesang og Gert Larsen blev valgt som dirigent.
Da Pierre Jensen ikke ønskede genvalg, blev jeg, Henning valgt til ny formand, Tyge Nielsen havde ikke ønsket genvalg, og blev erstattet af Jan Hansen som kasserer.
Som nye bestyrelses medlemmer blev Kent Andersen og Ivan
Christensen valgt ind.
Nye suppleanter i bestyrelsen blev Niels Busk og Pierre Jensen. Der var genvalg til revisorer og revisorsuppleanter.
Den 19. og 20. marts var Skyttelavet værter ved årets Landsskyttestævne.
Det var noget af en opgave for en nyvalgt bestyrelse, men takket være en masse gode hjælpere, samt Steen og Kent’s fantastiske mad, blev det et rigtigt godt arrangement.
Mange tak skal lyde endnu en gang fra bestyrelsen til alle, der på den måde støttede op om Skyttelavet!
Vores skydning rakte til en flot 4. plads, en fremgang på 2 pladser fra året før. Vi fik også mulighed for at fejre, at årets fritstående landsskytte blev Kim von Wowern med 171 point. Godt gået Kim. Vores bedste holdskytte var Jørgen Kjeldsen med 192 point, også godt gået Jørgen Den efterfølgende onsdag afholdt vi Pokalen på plads, hvor årets landskytte blev modtaget med kanonsalut og boblevand. Det blev en hyggelig aften med en masse snak om det gode arrangement.
Lørdag d. 30 april fandt den årlige Fregatskydning i Glostruphallen sted.
Fregatkaptajnen blev modtaget med kanonsalut og honnør, og derefter fortrak vi til skydebanerne i kælderen. Som traditionen foreskriver løsnede Fregatkaptajnen det første skud, og kampen var i gang.
Vinder af de nedskudte sejl fik alle deres præmier overrakt efter selve skydningen.
Fregatten blev skudt ned af mig – sagde hunden, og Ole Løje blev næstkommanderende. Efterfølgende var der Fregatfest på Gården, hvor den afgående fregatkaptajn efter et par bevingede ord overrakte bandolieret til den nyudnævnte Fregatkaptajn. I løbet af den festlige aften, blev pokaler og præmier overrakt til de flittige og dygtige skytter, og præmierne for årets skydekort blev også uddelt.
Den 19. maj havde skyttelavet indkaldt alle hjælpere fra Landsskyttestævnet til en hygge lig aften, hvor Kokken og Jomfruen stod for forplejningen.
Den 6. august afholdt Marineforeningen og Skyttelavet fælles sommerbestyrelsesmøde.
Det blev en hyggelig aften, og begge parter er enige om, at dette bør gentages.
Bestyrelsen har i løbet af det forgange år, været gennem nogle ændringer af forskellige årsager, så den nuværende bestyrelse er reduceret til 6 medlemmer.
Så var det igen tid til at starte vinterskydningen, d. 5. september slog vi dørene op til en ny sæson.
13. september afholdt København skyttelav den årlige distriktsskydning.
Vi kunne kun mønstre 5 mand, så København tog første pladsen, Lyngby tog 3. pladsen, så en 2. plads kan vi ikke være utilfredse med.
Den 20. oktober fejrede Københavns skyttelav deres 100 års jubilæum., Sammen med Marineforeningen skænkede vi en flot pokal med plads til en masse vindere ☺
Den 17. oktober havde vi vinskydning. Ikke mindre end 35 deltagere var mødt op, til en hyggeskydning.
Den 21. november afholdt vi trekantskydning med ca. 40 deltagere. Vi var så beskedne, at vi nappede 1. pladsen, med garderne som nr. 2 og fængslet på 3. pladsen.
Den 12. december sluttede vi året med en juleafslutning, hvor ikke mindre end 35 var mødt op til gløgg, æbleskiver og sænke ubåde, hvilket Tofte orkestrerede.
Julemanden kom på besøg og havde en masse fine gaver med.
Så alt i alt kan vi se tilbage på en travlt, men også godt år, hvor vi har haft en masse arrangementer og ser et stadig stigende antal skytter hver mandag.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke min bestyrelse for det kæmpe store arbejde de har lagt i skyttelavet det seneste år, samt jeres altid store fremmøde når der skulle klargøres til dette og hint.
Endvidere vil jeg takke Marineforeningen for et rigtigt godt samarbejde, lad os fortsætte på denne måde det næste år.
Til allersidst vil jeg bede jer alle rejse jer, og med mig udbringe et trefoldigt leve for vores Skyttelav.