Brøndby Maritime Venners ekstraordinære generalforsamling Onsdag 20. marts 2018

Punkt 1. Indkomne forslag på ordinær Generalforsamling til afstemning.

Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen i BMV.

§ 7 Generalforsamlingen er, bortset fra de i § 8 og § 15 nævnte tilfælde, beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Spørgsmål afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Afstemning skal ske skriftligt, hvis et flertal af medlemmerne eller bestyrelsen kræver det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 7 ændres til: Generalforsamlingen er, bortset fra de i § 15 nævnte tilfælde, beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 11 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december Stk. 2 Tegningsretten tilkommer den til end hver tid fungerende kasserer. § 11

stk. 2 ændres til:
Foreningen forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand og kasserer hver for sig. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/girokonti hver for sig.

Begge forslag blev vedtaget enstemmigt.